Hvad arbejder vi for i udvalg for Klubfaciliteter?

21. marts 2018 17:04 , af Lene Højlund

Kort fortalt
Vi arbejder for at der kan etableres klubfaciliteter ved bådelauget. Det har vi planer om skal ske i to trin.

  1. Opbevaring af nogle få kajakker på bådelaugets bukke
  2. Etablering af faciliteter til bl.a. opbevaring af udstyr

Uddybning
Bådelauget ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og det har derfor hidtil været nærmest umuligt at lave selv små ændringer. Sidste år blev der åbnet op i naturbeskyttelsesloven, så faciliteter til f.eks. kajakklubber er undtaget fra reglen om, at der ikke må ske ændringer inden for strandbeskyttelseslinjen.

Men der er også en anden forhindring i forhold til at etablere klubfaciliteter. Området er med i et større område, som netop er blevet fredet. Ifølge fredningen må der ikke opføres ny bebyggelse. Der kan dog søges om dispensation fra fredningen. Det ansøgte må ikke være i strid med fredningens formål.

Endnu en forhindring er, at der er blevet klaget over fredningen. Indtil der er truffet afgørelse kan man hverken søge en dispensation fra fredningen. Det forventes at der træffes afgørelse i 2019.

Se mere om fredningen i bokse nedenfor.

Vi har gjort os nogle tanker om hvad vi kunne tænke os og hvordan det skal gribes an.

  1. Opbevaring af nogle få kajakker på bådelaugets bukke

For at gøre det nemmere for medlemmer, der ikke har tagbøjler eller krog på bilen, skal der være nogle få kajakker ved bådelauget. Bådelaugets bestyrelse er indforstået med det. Udvalget for Klubfaciliteter mener at opbevaring af nogle få kajakker ved bådelaugets både kan passes så godt ind i det eksisterende at det formentlig ikke kræver dispensation fra fredningen, og at det også kan lade sig gøre i forhold til strandbeskyttelseslinjen. Hvis man vil være sikker på hvor vidt det kræver dispensation fra fredningen er det kommunen, der tager stilling til det (ifølge fredningsnævnet). Vi tror at det er vigtigt at opbevaring at kajakker bliver placeret samme sted og i samme højde, som den nuværende opbevaring af både.

Der er en gruppe, der arbejder på det praktiske med at få lavet denne opbevaring af kajakker.

  1. Etablering af faciliteter til bl.a. opbevaring af udstyr

Vi drømmer om:

  • at kunne opbevare alt klubbens kajakudstyr
  • at der kan være mulighed for at klæde om i læ
  • at man kan vaske udstyr og at der kan være mulighed for at sidde i læ.

Der vil komme noget tegning på et tidspunkt. Men da vi tidligst kan søge om dispensation engang i 2019, så haster tegningerne ikke.

Vi synes det er vigtigt at det bliver tilpasset området. Vi vil forsøge, om det kan komme til at fremstå lidt nedtonet og gerne i stil med fiskeres ”hytter”. Vi har valgt en bålhytte fra, dels fordi vi ikke synes det passer til en strand og dels fordi det kan opfordrer til at der ”festes” til endnu senere om aftenen end der gør nu. I stedet vil vores forslag være at der kan laves lidt plads til en hyggekrog i den bygning, hvor der skal opbevares udstyr.

Men en ting er drømmene. Der skal arbejdes for at få lov til at lave det og for at få penge til at opføre det. Vi vil forsøge at få kommunen med på vores plan, for vi tror det glider nemmere hvis de er positive. Vi har allerede haft nogle følere ude hos kommune og vil tage nogle grundigere snakke med dem. Kommunen virker umiddelbart positiv. Vi skal finde ud af hvad fredningsnævnet lægger vægt på når de giver dispensation.

 

Fredningssagen blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening i 2014. Fredningen blev vedtaget i august 2017. Fredningen er påklaget og behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Danmarks Naturfredningsforening har skrevet på deres hjemmeside at det tager 2 år, dvs. sensommer 2019. Både i den periode hvor en fredningssag er rejst og i den periode hvor klagen behandles kan der ikke søges om dispensation fra fredningen.

Se mere om fredningen: http://fredningsnaevn.dk/annonceringer/arkiv/2017/fredning-af-kaloe-vig-ved-rodskov-og-eskerod-i-syddjurs-kommune/